Inwerkingstelling avondklok


(ingezonden mededeling)


Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 22 januari 2021, nr. 4182691; Overwegende dat het in de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) noodzakelijk is te beschikken over de buitengewone bevoegdheid om het vertoeven in de open lucht te beperken, en dat het derhalve noodzakelijk is dat artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag in werking treedt en in werking wordt gesteld; Gelet op artikel 1, eerste lid, en vijfde lid, eerste zin, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 Artikel 8, eerste en derde lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag treedt in werking en wordt in werking gesteld. Artikel 2 Dit besluit wordt bekendgemaakt op rijksoverheid.nl en treedt terstond na bekendmaking van rechtswege in werking.