De ergernis des Heeren


Wien van zijn heerlijkheid de wormen hier ontkleeden, heeft eens dien krijg verklaard aan Christus en zijn zaad, met schuim van geestigheên, met zout van beestlijkheden, met tot den laatsten snik nog uitgebreekten haat. Wat kiest ge op deze plek? den spotter en zijn glorie, — of die het voorwerp was van zijn verwoeden spot? Op een verlicht geslacht de Ongeloofs viktorie, of — d’ aan ’t miskend Geloof beloofden dag van God? Kiest! maar geen midden meer om de uitersten te weeren van licht en duisternis! — Kiest! maar van tweeën één: de wijsheid van den mensch, of de ergernis des Heeren! aan JESUS of Voltaire een stellig ja of neen! (Isaäc da Costa, 1849)